19 August 2008

blū oktōber - coling yū / 18ţ flūr balkunē

for assistance in how to read ZUMEL/zacanese, check out the first post herefārlē uprōprēut. ī wunted tū col her sō muç wen şē wuz in dūbī. mābē ī şūlduv. na, it wuz tū lāt.

ānd hērz unuţer. ī ţink its ā "geting tūgeţer" song, but it olsō werks az ā brākup song.


I close my eyes and I smile
Knowing that everything is alright
To the core
So close that door
Is this happening?
My breathe is on your hair
I'm unaware
That you opened the blinds and let the city in
God, you held my hand
And we stand
Just taking in everything.

And I knew it from the start
So my arms are open wide
Your head is on my stomach
And we're trying so hard not to fall asleep

But Here we are
On this 18th floor balcony...
we're both flying away.

We talked about moms and dads
About family pasts
Just getting to know where we came from
Our hearts were on display
For all to see
I can't believe this is happening to me.
I raised my hand as if to show you that I was yours
That I was so yours for the taking
I'm so yours for the taking
Thats when I felt the wind pick up
I grabbed the rail while choking up
These words to say and then you kissed me...
I knew it from the start
My arms are open wide
And your head is on my stomach
And we're trying so hard not to fall asleep

But here we are
On this 18th floor balcony...

I knew from the start
So my arms are open wide
Your head is on my stomach
And we're trying so hard not to fall asleep

Here we are
On this 18th floor balcony...
we're both flying away.

And I'll try to sleep
to keep you in my dreams
'Til I can bring you home with me
I'll try to sleep
And when I do I'll keep you in my... dreams

I knew it from the start
So my arms are open wide
And your head is on my stomach
And we're trying so hard not to fall sleep
So here we are
On this 18th floor balcony

I knew it from the start
So my arms are open wide
And your head is on my stomach
We're not going to sleep
Here we are on this 18th floor balcony
we're both..
flying away

11 August 2008

īm sō tīrd uv luving ānd lūzing

for assistance in how to read ZUMEL/zacanese, check out the first post here

god dam ţis! ţu simptum started ţis, sō ī wuz dētermind tū fīnd ţu problum. ī fawnd it. ţu problum wuz ţat everēţing ī ţot wuz u smol problum, şē didnt, ānd didint tel mē. it sawndz tū lāt, ō god, it sawndz tū lāt. īm asking for ā rēprēv, a moligin. ī didint nō, naw ī dū, ānd ī kan māk mōst uv ţōs problums gō uwā. giv mē u çans. wē kan bōţ giv ēç uţer unuţer çans.

şē duzint ēven rēd ţis blog, funē. ī luv her sō, ānd ī wē kan māk ţis werk, but şēz bin hīding ţis frum mē sō long, şē mā not çans giving mē unuţer trī. fuk ţis! īm sō tīrd, but for her, its werţ it. şē olwāz rēmemberz ţu bad, wīl īm olwāz reminising on ţu gūd memorēz. ī hōp its not tū lāt. ī nēd it tū not bē tū lāt. wēr gūd for ēç uţer, ī wuz just māking bōnhed orgyūments for ţu sāk uv it. ī nō naw ţat ī dōnt nēd tū.

07 August 2008

ī just sō dōnt wunt tū dū ţis

for assistance in how to read ZUMEL/zacanese, check out the first post here

īv never rēlē bēn interested in mārij bēfor. īd ţot uv it wiţ past gerlfrendz but never az sērēuslē az wiţ her. ānd ţen it ol fel uport. wēv bēn up lāt pretē muç everē nīt, tolking, uvūēding tolking, reminising, lafing ānd krīing. itz bin tuf. i hōp ugenst hōp ţat ţings wil werk awt, sumţing īd never hav imajind in ţu past. şēl sē ţu arors uv her wāz, īl clōn a nū brān ţat kan handūl ţis. ī kan hōp, ānd i nēd tū. wē or embarking on a nū ānd strānj perveжun uv ā rēlāşunşip fūr ţu tīm-bēing.

it herts sō bad tū lūz sumţing sō osome tū sumţing sō stūpid.

02 August 2008

mī hōl werld

for assistance in how to read ZUMEL/zacanese, check out the first post here

just kōlapsd, ānd ī dōnt ţink ī kan hōld it tūgeţer ţis tīm. wī did şē hav tū dū it? wī wuz ī not ēnuf? wut did ī not giv her? strānjlē, ī stil luv her. wut ţu fuk kan ī dū?