11 March 2009

ţu pawer uv ZUMEL : lerning arubik

for assistance in how to read ZUMEL/zacanese, check out the first post here

ţē orijinūl poēnt uv ZUMEL wuz tū bās it on foniks. wē kan yūz foniks tū lern az klōslē az posibūl haw tū prōnawns sumţing. ţis wūd bē benefişūl tū transliterāting ţē sawnd uv uţer langwijez sō yū kan prōnawns it kūrektlē. sō tū test ZUMELz efikusē, lets trī sum arubik. ī kant ţink uv haw yū kan get bak tū mē. if yū hav ā mīkrōfōn, rēkord haw yū wūld sā ţē arubik yūzing ZUMEL, ānd send it tū mē at slyght (at) gmail (dot) com. ţis iz bōţ ā test uv mī flejling langwij'z ubilitē tū transliterāt ā langwij tū ēngliş, ānd its ā test uv haw wel yū ar komprēhending it. bōld leterz or stresd. kēp in mīnd, arubik haz severūl guterūl sawndz ţat kant bē kumplētlē tranzliterāted intū ingliş, but īl dū mī best.

  • subo alkēr - gūd morning

  • oşūfuk bodān - īl sē yū lāter

  • talustēsē - kum kis mī as

  • hondis - enjinēr

  • anuēdē - īm frum uper ejipt (kīrō)

  • iak? / kāf holak? - haw or yū? (tū ā māl)

  • kwīis / māu u - gūd / 100% (tū ā māl)

  • ismok ā - wut iz yūr nām? (tū ā māl)

  • yalu nu!
  • - lets gō!


ī hōp yū had fun wiţ ţat, ī nō ī did. mābē īl dū mor in ţu fyūçer depending on ţē rēspons. ī hōp tū sē sum ēmālz!

1 Comments:

Blogger themom said...

If i recorded my pronunciations - you would die laughing.

10:30 AM  

Post a Comment

<< Home