31 October 2008

ţē end, ugan, but ţis tīm, nō rēprēv

for assistance in how to read ZUMEL/zacanese, check out the first post here

ī wunt tū stop hāting pepūl. ī dōnt nō wen ţu dā wil kum bak ţat ī dōnt lūk at pēpūl ādn get pisd ţat ţā ornt az mizerubūl az mē. ī nēd ţat dā. everēwun sez it wil kum, īm şor it wil, it olwāz duz, but it sēmz sō for of. at 30, at ţis stāj in mī līf, ī tot īd bē sō for uwā from ţis shitē plās.

after sending jūlz of ţis morning, ī wolkd dawn ţu strēt tū get mī rīd. on ţu wā, "perl jam - nuţingman" kām on. haw iz everē song uprōprēut tū mī siçūaşun? wī did it hav tū end? bēcoz īm just not bilt fūr ţis, ādn nīţer iz şē, ī ges. ţu lītning līn mād mē crī on ā god-damd kīrō strēt tū erlē in ţu morning.

walks on his own...with thoughts he can't help thinking...
future's above...but in the past he's slow and sinking...
caught a bolt 'a lightnin'...cursed the day he let it go...
nothingman...
nothingman...
isn't it something?
nothingman...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home