02 November 2009

ded bodēz evrēwār

for assistance in how to read ZUMEL/zacanese, check out the first post here

īv had ţē unlukē ekspērēens tū sē 2 ded bodēz in ţu past 2 dāz. not tū bē blasā, but if enēwun woçes frinj on foks, ţu wun ī so yesterdā wuz līk ţē "mōmentum kan bē dēferd, but it must olwāz bē pād bak in fūl" frāz wilyum bel sāz tū ōlivēu. wut ī mēn is, in ţu ferst episōd uv sēsun 2, şē kumz flīing awt ţu windşēld uv ā stāşunārē kar bēkoz şēhad mōmentum wen şe wuz pūld frum ā mūving vēhikūl. ţu bodē ī so yesterdā wuz kuverd in ā şēt ubawt 15 fēt frum ţu kor, but hiz (pardun mē) bludē skid mork led frum ţe smaşd windşēld tu wār hē lā. strānjlē ēnuf, ī didint sē enē disernubūl damuj tū ţu vēhikūl... mōmentum dēferd, ī supōs.

ţē sekund aksident ī so wuz on ţē wā tū werk ţis mūrning. wē must hav misd it bī an awer or sō. ţis tīm ţhār wuz evidens uv signifikant fruntūl kontakt. wē didint şe ţu bodē, but ugān, sumţing definitlē went flīing ţrū ţu windō at hī velositē. at ţis, ī komented tū mī drīver, "ţat is wī ī wār mī sētbelt!" after 3-4 munţs uv mē trīing tū kunvins him, ţis did (ānd it wuz rāning). it lasted fūr ubawt 45 minuts bēfūr hē tūk it of. wel, ī trīd, it's his flīing lesun if hē duzint lisen.

21 October 2009

ā rēsīkling pōst

for assistance in how to read ZUMEL/zacanese, check out the first post here

wel, sins a gī ī met ţrū ţu haş dēsīded tū rēd ţis blog, ī ges ī şūd trī harder tū updāt it. plus sumhaw JHō visited mī mōst resent pōst (naw dēlēted az it wuz tempōrārē). haw often duz ţat hapen? duz hē hav ţis RSSd? enēwāz, ī dū hav a randum storē...

ī stop at ā petrōl stāşun on ţe wā tū werk everē morning. ī pik up an oranj jūs ānd u botūl uv woter. ī pā, ţā bag it up, ānd īm on mī wā. ī nōtisd rēsentlē ţat ţu bag haz riten on it, "help sāv ţē erţ, plēz rēyūz ţis bag on yūr nekst visit"... sō īv storted tū. ţu ţing iz, ţis morning, ţu kaşēr wūldint let mē rēyūz mī bag. hē lafd! "nō, nō, ī giv yū nū wun", but ī poēnted tū ţu arubik sō hē understūd wut ī wuz dūing, but hē didint kār. ridikyūlus wen ţē employēz dōnt ēven rēspekt ţu kumpanē rēkwest ānd mī dēzīr tū folō it.

mūr lāter.

20 July 2009

wil yū evr forgiv mē?

for assistance in how to read ZUMEL/zacanese, check out the first post here

ī nō its bin ā long tīm. ī nō ţis bēcoz ţē wun fāţfūl rēder ţat ī had, haz left. ī got zērō hits fūr ţu past tū wēks. ī nō, rīting naw iz līk asking fūrgivnes fūr lūzing ţu haws in ā frendlē pōker gām... tū litūl, ţu lāt, but īl trī enēwāz. ī hav sum osum pikçerz frum ţē sāling trip ī went on last wēkend. īl bē pōsting ţem over at nōmadik tendensēz in ţu nekst dā or tū. ī nēd tū filter awt ţu bad wunz.

werk on ţu nū blog is kuming ulong. çump iz werking on ţu grafiks. īv bin wāting tū dū mūr pōsts until hēz dun, but māybē it wūd lūk cūler if ţār wuz sum kontent olredē wen wē unvāl it. īl ţink on it.

wel, ţat wuz ā werkawt, sō īl rest up ānd trī unuţer pōst sūn... tū bild bak mī staminu.

11 March 2009

ţu pawer uv ZUMEL : lerning arubik

for assistance in how to read ZUMEL/zacanese, check out the first post here

ţē orijinūl poēnt uv ZUMEL wuz tū bās it on foniks. wē kan yūz foniks tū lern az klōslē az posibūl haw tū prōnawns sumţing. ţis wūd bē benefişūl tū transliterāting ţē sawnd uv uţer langwijez sō yū kan prōnawns it kūrektlē. sō tū test ZUMELz efikusē, lets trī sum arubik. ī kant ţink uv haw yū kan get bak tū mē. if yū hav ā mīkrōfōn, rēkord haw yū wūld sā ţē arubik yūzing ZUMEL, ānd send it tū mē at slyght (at) gmail (dot) com. ţis iz bōţ ā test uv mī flejling langwij'z ubilitē tū transliterāt ā langwij tū ēngliş, ānd its ā test uv haw wel yū ar komprēhending it. bōld leterz or stresd. kēp in mīnd, arubik haz severūl guterūl sawndz ţat kant bē kumplētlē tranzliterāted intū ingliş, but īl dū mī best.

  • subo alkēr - gūd morning

  • oşūfuk bodān - īl sē yū lāter

  • talustēsē - kum kis mī as

  • hondis - enjinēr

  • anuēdē - īm frum uper ejipt (kīrō)

  • iak? / kāf holak? - haw or yū? (tū ā māl)

  • kwīis / māu u - gūd / 100% (tū ā māl)

  • ismok ā - wut iz yūr nām? (tū ā māl)

  • yalu nu!
  • - lets gō!


ī hōp yū had fun wiţ ţat, ī nō ī did. mābē īl dū mor in ţu fyūçer depending on ţē rēspons. ī hōp tū sē sum ēmālz!

26 February 2009

īm sōt tīrd

for assistance in how to read ZUMEL/zacanese, check out the first post here

last nīt ī set mī ulorm fūr 5:15PM insted uv AM. ţu gīz nō īm prompt olmōst tū ā folt, sō ī got ā kol at 6:33AM wāking mē up fūr werk. ī ruşd geting redē, ānd mād it dawnstārz in ubawt 7 minuts. ī trīd tū slēp on ţu kor rīd tū nō uvāl. sō naw ī sit hēr at werk, egzosted, woçing ţē awers drag bī bēfor ī can gō hōm. stil, ī mā hav just goten sum gūd nūz. ţu sīt manujer just kām in asking if ī hav enē presing werk tūmorō. ī dōnt sō it sawndz līk ī mīt get tūmorō of. wū-hū!!!

26 January 2009

ţu difrens bētwēn zakarēun ānd zakunēz...

for assistance in how to read ZUMEL/zacanese, check out the first post here

ī nō ī nēd tū not ignūr ţis sīt sō muç. i akşūulē luv rīting in ZUMEL, it iz fun ānd it iz ā bit uv ā çalenj tū trī tū tīp kwiklē ānd funetiklē. enēwāz, on tū ţu stūrē.

ī wuz eksplāning tū ţuEJ ţu difrens bētwēn ZUMEL ānd zakunēz. sē? ZUMEL iz ā riten langwij ōnlē. its ā kumplētlē funetik riten langwij, ţat, wen spōken, iz egzaktlē ţu sām az ingliş orulē. naw zakunēz iz ā kumplētlē difrent ţing oltūgeţer. zakunēz iz les ā rōmans langwij ānd mūr uv an intoksikāted langwij. it iz bōţ orul ānd riten (ţō, mūr ofin, in ţē form uv ēlektronik tekst, ēmālz ānd instant mesujez, raţer ţan akşūul pen tū pāper). fūr egzampūl:

rēl ingliş
-----------
hey, how are you doing? what's going on in your neck of the woods? everything is ok here, kinda bored.

zakunēz
--------
jey, howoare youin doin> whaltl;s goin in in youne necki oif the woopd? evnerinhtg id ok here, knida vored.
it tāks sum tīm ānd efert tū translāt, bōţ riten ānd spōken (drunk dīlz!!!). ī ofintīmz fēl bad for ţe persun on ţu rēsēving end.

sō ī hōp ţat clērz ţings up. until nekst tīm.

29 November 2008

herd tis on tu wa frum werk tuda

for assistance in how to read ZUMEL/zacanese, check out the first post hereulanis moriset - torc

18 November 2008

non zakareun FutureMe.org post

for assistance in how to read ZUMEL/zacanese, check out the first post here

Dear Zac.

you've been in rajahmundry india for nearly 10 months. the site is a mess, presure all around, motley crew of TAs who are somehow getting it done. you are in love with an amazing girl named julia. she is the controls TA and makes it possible to live/work/breathe in this place. where is she now? beside you, do you talk to her, have you both moved on? i hope for the former.

you currently have a wicked mosquito bite/something that is swollen and red and icky. hope you are still alive to read this.

your nephew colton is 5 years old, going to pre-school, and loving it. you miss him terribly. hopefully you can see him soon, he's so great. sadly, you had to wait another 58 days at least. you've been out of the country so long that you can get your federal taxes back. you are sacrificing one year of your life for a bit more money to take care of the people you love.

there are a lot of mixed verbs in this because i don't know how i sould read it when i get it in 3 years.

updates:
red and amy were married in august
clint and amy were married in april
EJ and chris were married in july before he went to iraq(secretly)
chad is dating jackie blon
christy is with juddy
taylor is with erin (bought a truck instead of a ring)
jane ann is married to andy and they are expecting their 3rd kid in march
and you are with julia...

how much of that is the same?

no matter, she's amazing and you enjoy and want to remember every moment with her. she's made you smile like no other.

hope you are in a better place. if not, get your ass moving.

31 October 2008

ţē end, ugan, but ţis tīm, nō rēprēv

for assistance in how to read ZUMEL/zacanese, check out the first post here

ī wunt tū stop hāting pepūl. ī dōnt nō wen ţu dā wil kum bak ţat ī dōnt lūk at pēpūl ādn get pisd ţat ţā ornt az mizerubūl az mē. ī nēd ţat dā. everēwun sez it wil kum, īm şor it wil, it olwāz duz, but it sēmz sō for of. at 30, at ţis stāj in mī līf, ī tot īd bē sō for uwā from ţis shitē plās.

after sending jūlz of ţis morning, ī wolkd dawn ţu strēt tū get mī rīd. on ţu wā, "perl jam - nuţingman" kām on. haw iz everē song uprōprēut tū mī siçūaşun? wī did it hav tū end? bēcoz īm just not bilt fūr ţis, ādn nīţer iz şē, ī ges. ţu lītning līn mād mē crī on ā god-damd kīrō strēt tū erlē in ţu morning.

walks on his own...with thoughts he can't help thinking...
future's above...but in the past he's slow and sinking...
caught a bolt 'a lightnin'...cursed the day he let it go...
nothingman...
nothingman...
isn't it something?
nothingman...

19 September 2008

pōetrē

for assistance in how to read ZUMEL/zacanese, check out the first post here

īv bin rīting ā lot uv pōetrē lātlē. sad haw ţat hapenz wen īm unhapē. ţē art kumz at ol ţu rong tīmz. ţu hapē pōemz uv her or fyū ānd for bētwēn. ī wuz tū bizē bēing hapē tū rīt ţat muç. īd preferd mī tīm tū bē spent wiţ her raţer ţan rīting ubawt her. ţu stuf īv bin rīting lātlē ī ţink iz pritē gūd wiç is rār, sins ī dōnt muç līk mōst uv mī pōemz. uv kors, ţāy or ol fārlē dork, dēpresing, angrē. īm not rēlē şor wiç wunz tū pōst for koment sins ţis hōl siçūāşun gets mūr ānd mūr fukd up everēdā fūr stūpid rēzuns. sō, hēr iz ā şort wun ī rōt tūdā on ţū wā tū werk:

īm trīing tū kil mīself
wiţ ţu nikōtēn
wiţ kafēn
vodku
& tolking
ţots ānd ā fīnlē
tūnd sens uv self ubyūs

translāşun

i'm trying to kill myself
with the nicotine
with caffeine
vodka
& talking,
thoughts and a finely
tuned sense of self-abuse

--------------------------

ol wē had wuz drink
ānd ol ţu devilz wē
kūldint tolk ubawt
sō wē drank & lafd
insted

translāşun

all we had was drink
and all the devils we
couldn't talk about
so we drank and laughed
instead

--------------------------

ī hav mū but kant bē boţerd tū transliterāt ţem rīt naw. let mē nō wut yū ţink.