26 February 2009

īm sōt tīrd

for assistance in how to read ZUMEL/zacanese, check out the first post here

last nīt ī set mī ulorm fūr 5:15PM insted uv AM. ţu gīz nō īm prompt olmōst tū ā folt, sō ī got ā kol at 6:33AM wāking mē up fūr werk. ī ruşd geting redē, ānd mād it dawnstārz in ubawt 7 minuts. ī trīd tū slēp on ţu kor rīd tū nō uvāl. sō naw ī sit hēr at werk, egzosted, woçing ţē awers drag bī bēfor ī can gō hōm. stil, ī mā hav just goten sum gūd nūz. ţu sīt manujer just kām in asking if ī hav enē presing werk tūmorō. ī dōnt sō it sawndz līk ī mīt get tūmorō of. wū-hū!!!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home