19 July 2006

ā wun wā tiket

for assistance in how to read ZUMEL/zacanese, check out the first post here

wel, emu fawnd awt ţat her rēplāsment şūd bē hēr on saterdā. şe iz gōing tū hav ā handōver wiţ him on saterdā, ānd iz lukē ēnuf tū bē lēving on sundā. ī bēlēv şē iz gōing tū agra, norţ uv delē tū sē ţe taж muhol (not ofin ī get tū yūz "ж") bēfor şe lēvs. ī'm planing on dūing ţē sām wenever ī get mī col.

sadlē, ī'm gōing tū mis a gūd frendz weding bēcoz uv ţis plās. ī'v askd for ā rēplāsment, but it sēmz ī'm not a prīoritē. ī şud just lēv, mī manujer kan't dū muç mor ţan transfer mē tū mī nū diviжun (2 in wun pōst!) sūner. wōn't lūk gūd for mī kumpunē but ţa'v stranded mē hēr for 18 monţs... i ţink ţa kūd kut mē sum slak.

fuk it.