20 July 2009

wil yū evr forgiv mē?

for assistance in how to read ZUMEL/zacanese, check out the first post here

ī nō its bin ā long tīm. ī nō ţis bēcoz ţē wun fāţfūl rēder ţat ī had, haz left. ī got zērō hits fūr ţu past tū wēks. ī nō, rīting naw iz līk asking fūrgivnes fūr lūzing ţu haws in ā frendlē pōker gām... tū litūl, ţu lāt, but īl trī enēwāz. ī hav sum osum pikçerz frum ţē sāling trip ī went on last wēkend. īl bē pōsting ţem over at nōmadik tendensēz in ţu nekst dā or tū. ī nēd tū filter awt ţu bad wunz.

werk on ţu nū blog is kuming ulong. çump iz werking on ţu grafiks. īv bin wāting tū dū mūr pōsts until hēz dun, but māybē it wūd lūk cūler if ţār wuz sum kontent olredē wen wē unvāl it. īl ţink on it.

wel, ţat wuz ā werkawt, sō īl rest up ānd trī unuţer pōst sūn... tū bild bak mī staminu.

1 Comments:

Blogger Bob y Ana said...

you are forgiven!

3:02 AM  

Post a Comment

<< Home