21 October 2009

ā rēsīkling pōst

for assistance in how to read ZUMEL/zacanese, check out the first post here

wel, sins a gī ī met ţrū ţu haş dēsīded tū rēd ţis blog, ī ges ī şūd trī harder tū updāt it. plus sumhaw JHō visited mī mōst resent pōst (naw dēlēted az it wuz tempōrārē). haw often duz ţat hapen? duz hē hav ţis RSSd? enēwāz, ī dū hav a randum storē...

ī stop at ā petrōl stāşun on ţe wā tū werk everē morning. ī pik up an oranj jūs ānd u botūl uv woter. ī pā, ţā bag it up, ānd īm on mī wā. ī nōtisd rēsentlē ţat ţu bag haz riten on it, "help sāv ţē erţ, plēz rēyūz ţis bag on yūr nekst visit"... sō īv storted tū. ţu ţing iz, ţis morning, ţu kaşēr wūldint let mē rēyūz mī bag. hē lafd! "nō, nō, ī giv yū nū wun", but ī poēnted tū ţu arubik sō hē understūd wut ī wuz dūing, but hē didint kār. ridikyūlus wen ţē employēz dōnt ēven rēspekt ţu kumpanē rēkwest ānd mī dēzīr tū folō it.

mūr lāter.

2 Comments:

Blogger J Ho said...

I haven't been on this site in months, but something in me said to check it out.

7:33 PM  
Blogger themom said...

they are jusgt being PC. Poor little Egyptian guy missed that class apparently!

5:55 PM  

Post a Comment

<< Home