13 April 2006

man ī kan't wāt tū get hōm

for assistance in how to read ZUMEL/zacanese, check out the first post here

ī wuz akçūulē ubowt 5 minutz lāt tūdā. ī wuz dresd, tēţ bruşd, redē tū gō, but ī had tū lūk at mī tikets wun mor tīm. ţā ar sō bēūtifūl. ī'm sō mir ţan redē tū get ţe hel owt uv hēr. ī definitlē nēd sum tīm of. it iz gōing tū bē grāt.

ī hav ā list uv ţingz ī nēd tū dū wen ī get hōm. simpul stuf līk gō tū ţe sinemu, ōpen ol uv mī bokses filing mī rūm, plā wiţ wutever iz in ţos bokses, gō drinking wiţ mī frendz, çil, gō tū ţe titē bar, and ēt gūd umarikun fūd.

in uţer nūz, ī'm ţinking uv geting ā pda. ţe mek ta onsīt wunts wun, and askd mē tū fīnd him wun (uparentlē hē ţinks ī'm a tek gūrū sins ī'm olwāz bīing gajets). sō ī'm lūking and ţār ar sum nis wunz. ī'm lūking at ţe (pardun ţe volger plān ingliş) palm tungsten C and ţe HP iPaq hx2750. mē līkē. mē hav tū menē toēz.

ţat's enuf for ā dēsent pōst.

1 Comments:

Anonymous steadman said...

i think i am so used to getting drunken emails from you that i really have no prob reading this. i read it w/o the help of your list for the sounds....i rock!

4:43 PM  

Post a Comment

<< Home