12 April 2006

sō wut dū yū ţink

for assistance in how to read ZUMEL/zacanese, check out the first post here

haw iz everēwun līking ţis sīt? ī nō it iz nū, but ī ţink it wil kach on. it iz ţe hīt uv ēfişunsē, and uglē az ol get owt. ţis wuz gōing tū bē longer but ī wuz distrakted bī "tū pīnts uv loger (and ā paket uv krisps)". sorē ol. ī rēlē wunt tū giv yū ā big pōst tū fūlē uprēşēāt ţe bēūtē ţat iz... zakunēz. mābē tūmorō.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home