10 April 2006

ī hav ā minut or tū

for assistance in how to read ZUMEL/zacanese, check out the first post here

it iz ţē end uv ţē şift and ī hav ā fyū minutz tū spār. wē had tū werk ā cupel uv owerz ōver tūnīt. ō, ū nō wut? ī'm gōing tū pūt ā cownter on hēr, sō ī'l hav tū gō for now. lāter.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home